Matanglawin Ateneo – Opisyal na Pahayagang Pangmag-aaral ng Pamantasang Ateneo de Manila

(02) 426 6001 lokal 5449
Matanglawin, Silid-Publikasyon (Blg. 201-202), Manuel V. Pangilingan Center for Student Leadership, Mga Paaralang Loyola, Pamantasang Ateneo de Manila, Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod ng Quezon 1108

© Matanglawin Ateneo 2021. All rights reserved.

Mapanghamon ang
ating panahon.

Bilang Opisyal na Pahayagang Pangmag-aaral ng Pamantasang Ateneo de Manila, hangarin ng Matanglawin Ateneo na tumaliwas sa obhetibong pamamahayag at laliman pa ang pagninilay sa balita nang naaayon sa puso at katotohanang walang kinikilingan. Sa ganitong pamamaraan, sinisikap ng publikasyong paulit-ulit na mulatin ang sarili sa mga suliraning panlipunan, at kaakibat nito’y magpamulat din ng mga kapwa mag-aaral at karaniwang mamamayan. Gamit ang malaya at mapagpalayang pamamahayag, taimtim na pinapagaspas ng Matanglawin Ateneo ang kaniyang pakpak upang tuluyang mapawi ang madidilim na ulap na bumabalot sa katotohanan at humihimok para mabulag at magbulag-bulagan ang mga tao.

Sa harap ng isang mapanghamong panahon, hindi hangarin ng publikasyong magsulat at kumatawan bilang boses ng mga naaagrabyado bagkus mayroon na silang sariling boses at paninindigan—pilit lamang itong sinisiil ng mga makapangyarihan. Sa gayon, isinasabalikat ng Matanglawin Ateneo ang tungkuling makinig sa hinanakit ng mga biktima at gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang lubos na mapaigting ang boses at kuwento ng masa. Itinataguyod nito ang pamamahayag na hindi lamang tumitiktik sa katotohanan kundi tumatanglaw rin sa masalimuot na buhay ng biktima bilang isang tao at hindi numero o istatistikang ibinabalita.

1975

Taong 1975, nagsimula ang Matanglawin bilang isang mosquito press noong panahon ng batas militar ni Marcos. Sinisingit ang isa hanggang dalawang pahinang isyu ng Matanglawin sa mga libro sa silid-aklatan at dito tagóng ipinapakalat ang mga balitang kumikilatis sa mga karumal-dumal na pangyayaring umiiral sa lipunan.

-

Makalipas ang ilang taon, kinilala na rin ng Pamantasang Ateneo de Manila ang Matanglawin bilang isang pormal na organisasyon at publikasyon. Naging mas malawak ang sakop ng Matanglawin sa paghahatid ng balita at sa gayon ay nagkaroon na rin ito ng isang matibay na pagkakakilanlan bilang pahayagan.

2023

Sa kasalukuyan, nananatiling matatag ang pahayagan ng Matanglawin at patuloy itong sumasabay sa agos ng panahon. Isa ito sa mga katangiang dala-dala ng Matanglawin dahil mula pa sa pagkatatag nito hanggang sa ngayon, hindi natinag ang pahayagan sa kahit anumang unos bagkus ay nag-iiba ito ng anyo kasabay ang mga pabago-bagong hamon ng lipunan.

TANAWIN

Mapanghamon ang ating panahon. Kailangan ang mga matang nangangahas tumitig at sumuri sa paligid. Kailangan ang isang tanglaw sa katotohanang naiipit sa gitna ng dilim kung saan laganap ang pambubulag at pagbubulag-bulagan. Kailangan ang mga kuko ng lawing tutulong sa pagdaragit ng mga dagang ngumangatngat sa yaman ng bansa at ahas na lumilingkis sa dangal at karapatan ng mga maralita. Kaya’t ang Matanglawin ay bumabangon upang tumugon.

Tumutugon ang Matanglawin: una, bilang pahayagan ng malaya at mapagpalayang pagpapalitan ng kuro-kuro tungkol sa mahahalagang usaping pampaaralan at panlipunan; at ikalawa, bilang isang kapatiran ng mga mag-aaral na may malalim na pananagutan sa kaniyang bayan. Ang Matanglawin ay hindi nagsisimula sa wala. Saksi ito sa nakatanim nang binhi ng pagtataya at pagkilos ng ilang Atenista. Subalit hindi rin ito nagtatapos sa simula. Hangad nitong diligan at payabungin ang dati nang supling, at maghasik pa ng gayong diwa sa higit na maraming mag-aaral. Hangad din nitong ikalat ang gayong diwa sa iba pang mga manghahasik ng diwa at sa iba pang mga pamayanang kinasasangkutan ng mga Atenistang kumikilos palabas ng kampus.

Tunguhin

Sa adhikaing ito, isinasabalikat ng Matanglawin ang mga sumusunod na sandigang simulain:

1. MAGING matapat at matapang sa paghahanap at paglalahad ng katotohanan: katotohanan lalo na ng mga walang tinig.
2. BIGYANG-DAAN ang malaya, mapanuri, at malikhaing pagtatalakayan: kabilang na ang kritisismo ng mga mag-aaral hinggil sa mga usaping pangkampus at panlipunan.
3. HUBUGIN ang mga kasapi sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga tao lalo na sa mga anakpawis, pagpapanday para sa isang masinop na pananaliksik at pagpapahayag, at paghahasa sa malalim na pagninilay upang maging mabisang tagapagpairal ng pagbabago sa mga di-makatarungang balangkas ng lipunan.
4. TUMAYO bilang isang aktibong kinatawan ng Pamantasan para sa ibang paaralan at sektor ng lipunan.
5. ITAGUYOD ang diwa at damdaming makabansa lalo na sa pagpapalaganap at pagpapayaman ng sariling wika.
6. PAIGTINGIN ang kamalayang pampolitika sa Ateneo sa paraang mapayapa subalit mapanghamon, at may pagkiling sa mga dukha bagaman walang isang ideolohiyang ibinabandila.
7. IBATAY ang lahat ng gawain sa papasulong na pananaw ng pananampalatayang Kristiyano na sumasamba sa Diyos na gumagalaw sa kasaysayan, kumakampi sa katotohanan, at may pag-ibig na napapatupad ng katarungan.

MGA PROYEKTO
REGULAR ISYU

Madalas, kada semestre, mayroong maililimbag na bagong regular isyu. Kung ikukumpara sa Tanganglawin, mas seryoso ang pagtatalakay rito ng mga isyu tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas.

LAMPOON ISYU

Taliwas sa regular isyu, ang tema nito ay lampoon o pampatawa sa mga mambabasa upang mas lubos na maintindihan at mahimok ang pansin ng mga mambabasa. Kadalasang taglay ang ngalang “Tanganglawin,” tinatalakay ng lampoon isyu ang mga panlipunang suliraning kinahaharap ng Pilipinas, sa isang tiyak na panahon, habang ito ay ginagawa.

BERTIGO

Iniimbitahan ng Bertigo ang mga mag-aaral sa loob at labas ng mga Paaralang Loyola na makilahok sa samot-saring seminar, workshop, team building, palaro, paligsahan, atbp. Isa itong taunang proyektong binubuksan sa iba't ibang matataas na paaralan sa loob at labas ng Maynila.

RUBDOB

Ginaganap sa Rubdob ang opisyal na pagpapakilala ng magbibitaw na Patnugutan sa kanilang mga kapalit. Isa itong taunang pagdiriwang na umiiral lamang sa katapusan ng taong pampanuruan.

TUMPAK

Bagaman isa itong magaan na paligsahan, naiiba ang tema at anyo ng Tumpak ayon sa kasalukuyang Patnugutan—maaari itong maging quiz bee, atbp. Isa itong taunang paligsahan na binubuksan sa mga mag-aaral ng mga Paaralang Loyola.

TALOS

Para sa layuning paigtingin ang malay ng mga Atenista ukol sa mga suliraning panilpunan, sinisikap ng Talos na mag-imbita ng mga propesor at eksperto bilang mga tagapagsalita sa webinars at pagnilayan ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Isa itong taunang webinar series na tumatalakay sa iba’t ibang sosyo-politikal na isyu ng lipunan.

PATNUGUTAN (T.P. 2022-2023)
C. Dasalla
Punong Patnugot
L. Changco
Katuwang na Patnugot
L. Arevada
Nangangasiwang Patnugot
T. Catapang
Ingat-Yaman
N. Del Fierro
Patnugot ng Sulatin at Saliksikan
R. Brioso
Patnugot ng Sining
N. Ocampo
Patnugot ng Disenyo
C. Perez
Tagapamahala ng Social Media
D. Ramos
Tagapamahala ng Proyekto
K. Reyes
Tagapamahala ng Pandayan
MGA BAGWISAN
SULATIN AT SALIKSIKAN

Ang Bagwisan ng Sulatin at Saliksikan ang nagsusulat ng mga artikulo at iba pang uri ng panitikan (tula, pananaliksik, satira, atbp.) para sa website at mga naililimbag na isyu (regular at lampoon). Nagsasagawa rin ito ng mga coverage sa loob at labas ng Pamantasan alinsunod sa napagpasyahan ng Patnugutan.

SINING

Ang Bagwisan ng Sining ang lumilikha ng mga dibuho, kumukuha ng mga larawan, gumagawa ng mga bidyo, at nagsasakatuparan sa lahat ng likhang-sining para sa mga naililimbag na piraso ng likha sa website at mga isyu (regular at lampoon).

DISENYO

Ang Bagwisan ng Disenyo ang naglalapat, sa mainam na paraan, ng nilalaman ng mga naililimbag na isyu ng Matanglawin. Kasama rito ang pagsasaayos ng mga materyales na kinakailangan para sa pananalastas ng mga proyekto, anunsyo, naililimbag na posisyon at opinyon, at iba pang impormasyon.

PANDAYAN

Ang Bagwisan ng Pandayan ang nangangalaga sa kapakanang pangkakayahan ng mga miyembro ng Matanglawin. Binubuo at sinasanay nito ang mga miyembro sa pamamagitan ng mga angkop na programa at proseso ng ebalwasyon. Inaasikaso rin ito ang mga papeles na may kinalaman sa pagsasagawa ng mga programa at proseso ng pakikipag-ugnayan sa mga opisina at kagawaran ng Pamantasan.

PROYEKTO

Ang Bagwisan ng Proyekto ang nagsasakatuparan sa mga programa at proyektong nagpapalaganap ng Tanawin at Tunguhin ng Matanglawin sa loob at labas ng Pamantasan at publikasyon.

SOCIAL MEDIA

Ang Bagwisan ng Social Media ang namamahala sa pagsasaayos at paglilimbag ng mga artikulo, anunsyo, at iba pang impormasyon sa website at social media accounts (Facebook, Twitter, atbp.) ng Matanglawin. Sila rin ang makikipag-ugnayan sa mga Bagwisan ng Sining at Disenyo para sa pagpapaskil ng mga publication material (artikulo, anunsyo, atbp.) na nangangailangan ng sining.

Makipag-ugnayan
sa Matanglawin.

Para sa isang malapit na pakikipag-ugnayan, huwag mag-alinlangang magpadala ng mensahe sa mga sumusunod na impormasyon. Kung kinakailangan ninyo ang aming mabilis na pagtugon, mas mainam kung makapagpapadala kayo ng sulatroniko.

(02) 8426 6001 lokal 5409

Matanglawin, Silid-Publikasyon (Blg. 201-202), Manuel V. Pangilingan Center for Student Leadership, Mga Paaralang Loyola, Pamantasang Ateneo de Manila, Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod ng
Quezon 1108

patnugutan@matanglawin-ateneo.com